Jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koji je predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave kojim Potrošač izražava svoju volju da raskida ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzima se OVDJE .

Potrošač može obrazac za jednostrani raskid ugovora ili izjavu  poslati putem pošte na adresu sjedišta Trgovaca, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte DETEMPORE@DETEMPORE.HR u kojoj će Potrošač navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Trgovac će dostavit Potrošaču, bez odgađanja, na elektroničku poštu ukoliko je obavijest o raskidu Potrošač poslao elektroničkom poštom.

Ako Potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, Trgovac će izvršiti povrat novca koji je primio od Potrošača, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili potrošačevu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Povrat novca Trgovac može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena Trgovcu.

Potrošač vraća robu Trgovcu na adresu Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb putem pružatelja poštanskih usluga bez  nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Potrošač  uputio društvu Trgovcu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je Potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Trgovcu, odnosno osobi koju je Trgovac ovlastio za primanje robe.

Roba koja se vraća mora biti neoštećena u originalnoj ambalaži, dostavljena zajedno s fiskalnim računom.

Troškove povrata robe snosi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju da je roba koju Potrošač vraća oštećena, da nije u originalnoj ambalaži i da nije za daljnju prodaju Trgovac nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.

U slučaju da je robi rukovanjem Potrošača umanjena vrijednost, Trgovac ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća Potrošaču.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

U smislu ovih Uvjeta DE TEMPORE ističe da pojam robe ima isto značenje pojmu proizvoda.